Gebruiksvoorwaarden| Algemeen

Door de Website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de Website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Heinz heeft bij het maken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze Website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Heinz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit (het gebruik van) de Website of de niet beschikbaarheid hiervan.

Heinz is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites die u bezoekt via deze Website. Links worden aangeboden als service aan u en Heinz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan.

Persoons- en computergegevens

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video's, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de Website of toegankelijk via de Website, zijn eigendom van Heinz, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar leveranciers en/of partners, of zijn rechtsgeldig in licentie gegeven aan Heinz.

Het materiaal en/of de informatie op de Website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heinz uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van artikel 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Heinz (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden.

Indien u recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk “Inzendingen”) inzendt of ter beschikking stelt, garandeert u dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaart u Heinz voor aanspraken van derden terzake.

Door middel van het inzenden van Inzendingen verleent u hierbij aan Heinz het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om uw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken (waaronder maar niet beperkt tot gebruik op verpakkingen van producten van Heinz), te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Heinz is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen. Tevens verklaart u jegens Heinz geen aanspraken uit hoofde van portretrecht, intellectuele eigendomsrechten of anderszins te kunnen doen gelden ten aanzien van de door of namens u ingezonden Inzendingen.

Op eerste verzoek van Heinz om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen aan Heinz over te dragen, zal u steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voorzover wettelijk toegestaan. U erkent dat door de overdracht, Heinz uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat u geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens Heinz kan doen gelden.

Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen (teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of anderszins) van (andere) gebruikers van de Website. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van Materialen van (andere) gebruikers van de Website verzoeken wij u ons dat mede te delen via onderstaande contactgegevens.

Links

Tot slot

Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de Website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Contact opnemen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de consumentenservice via onderstaande gegevens:

H.J. Heinz B.V.

t.a.v. Heinz Consumentenservice

Gustav Mahlerlaan 1228

1081 LA Amsterdam

Postbus 87118, 1080 JC Amsterdam

E-mail: Consumer.Services.Heinz@nl.hjheinz.com of via telefoonnummer: 0800-0234888 (gratis)